Ergebnisse Ritten (I) 2005
(Plätze 1-3)
Tierprämierungen :
Alpakas Huacaya
Hengste Gruppe 1
1 GSA Castro Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
2 GSA Cassidy Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
Alpakas Huacaya, geschoren
Hengste Gruppe 2
1 GVA Tiberio Josef & Mark Demetz (I)
2 GSA Kimon Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
3 GSA Teddy Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
Gruppe 3 / 4
1 Tarcan Agnes & Alois Kolp (A)
2 AS Jago Tamara Herb (A)
3 GVA Generale Josef & Mark Demetz (I)
Stuten Gruppe 4
1 Regina Walter & Sabine Mair (I)
Alpakas Suri
Stuten Gruppe 3
1 Hijona Ilona Gunsser (D)
Vliesbewertung
Alpakas
H helle Vliese 
1 Indra Peruvian Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
2 GSA Kolja Perurian Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
D dunkle Vliese 
1 GSA Carrera Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
2 Miranda 65 Josef A. Kuonen (CH)
3 Denisa CV073 Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
Lamas
Tiere bis 24 Monate
1 Toledo Ilse & Werner Köhler (D)
2 RLA Caramba Ilse & Werner Köhler (D)
3 FN Suerte Ilse & Werner Köhler (D)
4 FN Valeria Ilse & Werner Köhler (D)
Tiere älter als 24 Monate
1 FN Guanaja Ilse & Werner Köhler (D)
2 Ambassador Ilse & Werner Köhler (D)
3 Gloria Ilse & Werner Köhler (D)
Lamas, leicht/mittel bewollt
Hengste Gruppe 1 / 2
1 Chico Benni von Spinn (I)
2 Romeo Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A)
3 Adi Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A)
Gruppe 3
1 Camillo v. Emmers Georg & Karin Puff (I)
2 Sultan del Primus Daniela Tschaggelar (CH)
Stuten Gruppe 1
1 Calla v. Emmers Georg & Karin Puff (I)
2 Lucy de Oro Walter & Sabine Mair (I)
Gruppe 2
1 Moidele Eva & Anton Vigl (A)
2 Luna de Oro Rudolf Riedmann (A)
3 Chira v. Emmers Georg & Karin Puff (I)
Gruppe 3 / 4
1 Lea de Oro Albin Gschwenter (I)
2 Calinda de Oro Georg & Karin Puff (I)
3 Linda de Oro Walter & Sabine Mair (I)
Grand Champion (Lamas, leicht/mittel bewollt, Stuten)
Moidele Eva & Anton Vigl (A)
Reserve Champion (Lamas, leicht/mittel bewollt, Stuten)
Calla v. Emmers Georg & Karin Puff (I)
Lamas, stark bewollt
Hengste Gruppe 1 / 2
1 Limbo de Oro Walter & Sabine Mair (I)
2 GK Kheop Ilona Gunsser (D)
3 Galopagos  (I)
Gruppe 3
1 Belingo de Oro Walter & Sabine Mair (I)
2 Benny de Oro Albin Gschwenter (I)
Gruppe 4
1 GK Delpuyu Argento Ilona Gunsser (D)
2 Rey de Oro Jörg Anken (CH)
3 MMR Rosselini Walter & Sabine Mair (I)
Grand Champion (Lamas, stark bewollt, Hengste)
GK Delpuyu Argento Ilona Gunsser (D)
Reserve Champion (Lamas, stark bewollt, Hengste)
Rey de Oro Jörg Anken (CH)
Stuten Gruppe 1 / 2
1 Donatella de Oro Carla & Ulrich Stettler (CH)
2 Josefine del Primus Roland Fuchs (I)
3 Baia de Oro Walter & Sabine Mair (I)
Gruppe 3
1 Suni del Sur Walter & Sabine Mair (I)
2 Rosalinda del Primus Roland Fuchs (I)
3 Torcaza del Sur Daniela Tschaggelar (CH)
Gruppe 4
1 Blue Tita Walter & Sabine Mair (I)
2 Blue-Conchita Daniela Tschaggelar (CH)
Grand Champion (Lamas, stark bewollt, Stuten)
Suni del Sur Walter & Sabine Mair (I)
Reserve Champion (Lamas, stark bewollt, Stuten)
Rosalinda del Primus Roland Fuchs (I)
Sportwettbewerbe :
Hindernis-Parcours
Tiere < 24 Monate geführt von
1 GSA Castro Gerhard & Maria Wohlfarth (D) Maria Wohlfarth
2 Limbo de Oro Walter & Sabine Mair (I) Lisa Nothdurfter
3 GSA Teddy Gerhard & Maria Wohlfarth (D) Maria Wohlfarth
Tiere > 24 Monate geführt von
1 Linda de Oro Walter & Sabine Mair (I) Lisa Nothdurfter
2 Blue-Conchita Daniela Tschaggelar (CH) Daniela Tschaggelar
3 Torcaza del Sur Daniela Tschaggelar (CH) Daniela Tschaggelar
Fortgeschrittene geführt von
1 Belingo de Oro Walter & Sabine Mair (I) Lisa Nothdurfter
2 MMR Rosselini Walter & Sabine Mair (I) Walter Mair
3 Camillo v. Emmers Georg & Karin Puff (I) Peter Stecher
Jugend (A) geführt von
1 GSA Castro Gerhard & Maria Wohlfarth (D) Sara Kienzle
2 GSA Kimon Gerhard & Maria Wohlfarth (D) Sara Kienzle
3 GSA Cassidy Gerhard & Maria Wohlfarth (D) Sara Kienzle
Trekking-Parcours
Jungtiere geführt von
1 GK Kheop Ilona Gunsser (D) Sara Kienzle
2 Calimero v. Emmers Georg & Karin Puff (I) Peter Stecher
Fortgeschrittene geführt von
1 MMR Rosselini Walter & Sabine Mair (I) Walter Mair
2 Belingo de Oro Walter & Sabine Mair (I) Lisa Nothdurfter
3 Camillo v. Emmers Georg & Karin Puff (I) Peter Stecher
Kombinations-Wettbewerbe
(Sport + Tierprämierung)
Hindernis Tiere < 24 Monate
1 Limbo de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
2 GSA Castro  Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
3 Donatella de Oro  Carla & Ulrich Stettler (CH)
Hindernis Tiere > 24 Monate
1 Linda de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
2 Blue-Conchita  Daniela Tschaggelar (CH)
3 Torcaza del Sur  Daniela Tschaggelar (CH)
Hindernis Fortgeschrittene
1 Belingo de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
2 MMR Rosselini  Walter & Sabine Mair (I)
3 Camillo v. Emmers  Georg & Karin Puff (I)
Hindernis Jugend (A)
1 GSA Castro  Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
2 Limbo de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
3 GSA Kimon  Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
Trekking Jungtiere
1 GK Kheop  Ilona Gunsser (D)
2 Calimero v. Emmers  Georg & Karin Puff (I)
Trekking Fortgeschrittene
1 MMR Rosselini  Walter & Sabine Mair (I)
2 Belingo de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
3 Camillo v. Emmers  Georg & Karin Puff (I)
Best of Show, Alpakas :
GSA Castro Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
Best of Show, Lamas :
Suni del Sur Walter & Sabine Mair (I)